PROTECȚIA DATELOR

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Introducere
IntercomFilm este o organizație care gestionează informații despre persoane fizice, IntercomFilm inclusiv toate companiile din grup și filialele sale, trebuie să respecte legile relevante privind protecția datelor din țările în care operează. Așa-numitele legi privind „protecția datelor”, sau „confidențialitatea datelor” (așa cum este uneori menționată), guvernează modul în care organizațiile colectează, utilizează și împărtășesc date cu caracter personal, precum și felul în care acordă persoanelor fizice anumite drepturi privind datele lor personale.

Această politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care IntercomFilm se străduiește să se conformeze acestor principii. Există politici/indicații/prevederi suplimentare care acoperă informații mai detaliate cu privire la anumite subiecte importante și, acestea trebuie interpretate împreună cu această politică. În plus, fiecare membru al personalului IntercomFilm (așa cum este definit mai jos) va urma cursuri obligatorii si periodice cu privire la protecția a datelor.

Cunoaștem importanța datelor tale personale și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să te informăm despre prelucrarea datelor tale personale în calitate de utilizator al Site-ului nostru prin această politică de protecție a datelor cu caracter personal.

Datele tale personale pot fi furnizate de către tine în cadrul diverselor secțiuni al Site-ului, în special în următoarele situaţii: când completezi formularul de contact al Site-ului, formularul din secţiunea „Concursuri”.

Datele furnizate de către tine trebuie să fie reale, corecte şi actualizate, iar tu trebuie să ai dreptul de a le furniza. Ești astfel responsabil pentru datele pe care le furnizezi în cadrul Site-ului, atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor.

De asemenea, Site-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare.


CONSECINȚELE ÎNCĂLCĂRII LEGILOR PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ȘI A ACESTEI POLITICI
Încălcarea legislației privind protecția datelor poate duce la măsuri sancționatori împotriva IntercomFilm de către autoritatea de reglementare în materie de protecție a datelor

DEFINIȚII
Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR :

Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.
Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.
DPO: Înseamnă responsabilul cu protecția datelor, mai precis persoana responsabilă cu protecția datelor.

PRINCIPIILE DE BAZĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Există opt principii de bază privind protecția datelor pe care IntercomFilm le respecta atunci când gestionează date personale despre alții:
• Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce face cu datele și motivul pentru care le folosește;
• Păstrează datele în siguranță;
• Se asigură că are întotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
• Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, respectând astfel principiul minimizării;
• Pastreaza datele actualizate, corecte și complete;
• Nu pastreaza datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu exista o perioada obligatorie prevăzută de lege;
• respecta drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal;
• Nu transfera în străinătate datele fără a lua măsurile prevăzute pentru transferul de date, si nu înainte de a informa persoanele vizate in acest sens.

ECHITATE ȘI TRANSPARENȚĂ
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizăm datele personale numai în măsura în care persoanele care le încredințează IntercomFilm si au fost informate in prealabil despre modul utilizării .
Pentru a se conforma acestui principiu de echitate și transparență, IntercomFilm furnizează informări privind procesările datelor, către orice persoane fizice ale căror date personale sunt.
Aceste notificări sunt furnizate în momentul colectării datelor personale și ar trebui să explice următoarele aspecte principale:
• Ce fel de date vor fi colectate;
• În ce scop vor fi folosite;
• Cu cine vor fi împărtășite (dacă este cazul);
• Dacă vor fi transferate în alte țări;
• Cât timp vor fi păstrate; și
• Ce drepturi au persoanele fizice cu privire la datele lor personale.
• Indicarea canalelor de contact prin care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi.

Dacă in timpul derulării activității se va identifica de către IntercomFilm un nou scop pentru utilizarea datelor personale pentru motive diferite decât cele conținute în notificările anterioare, persoanele vizate vor fi notificate anterior oricărei utilizări intr-un scop nou, despre schimbare.

LEGALITATE
IntercomFilm înțelege sa realizeze toate activitățile de procesare atât intr-un scop bine determinat si raportat la activitatea sa, dar si circumscris unei justificări legale corespunzătoare după cum urmează:
• abonarea la newsletter-ul IntercomFilm prin intermediul caruia vom trimite lansari de noi produse sau servicii comunicari comerciale privind promotiile și campaniile desfasurate de IntercomFilm independent sau în colaboare cu unul sau mai multi parteneri, informații utile despre noile lasari de productii cinematografice etc.;
• gestionarea relaţiilor cu clienţii, comercianții parteneri și utilizatorii produselor si serviciilor, prin intermediul formularului de contact
• oferirea de răspunsuri în cazul completării formularului de contact;
• participarea la concursurile si campaniile organizate online de catre IntercomFilm
• realizarea de analize privind navigarea pe Site şi interacţiunile utilizatorilor cu Site-ul.

CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE
Obținerea consimțământului persoanei ale cărei date urmează sa le colectam si procesam, reprezintă un alt temei juridic prevăzut de GDPR, iar IntercomFilm acorda acestuia o deosebita importanta respectării acestui principiu.

MINIMIZAREA DATELOR
Datele cu caracter personal vor fi utilizate numai atunci când este absolut necesar și relevant pentru o anumită sarcină de proces sau proiect. Această cerință se aplică tuturor membrilor personalului IntercomFilm
În cazul în care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitată, IntercomFilm va folosi numai datele minim necesare îndeplinirii acelui scop.

EXACTITATEA DATELOR
Legislația privind protecția datelor solicită ca datele personale să fie păstrate exacte, complete și actualizate.
Cu toate acestea, cerința de a menține calitatea și integritatea datelor nu este doar o cerință privind protecția datelor, ci și o cerință comercială.

PERIOADA DE PĂSTRARE SI STOCAREA DATELOR
Vom păstra datele tale personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel.
Astfel:
• cu privire la newsletter-ul IntercomFilm , vom păstra adresa ta de e-mail în baza de date a newsletter-ului atât timp cât colaborarea este activă; din momentul în care primim cererea ta deincetare a colaborarii, vom dezactiva trimiterea de newslettere către adresa ta de e-mail;
• cu privire la formularul de contact vom păstra datele tale personale pe perioada necesară oferirii de răspunsuri la mesajele şi cererile tale şi dovedirii corespondenţei purtate cu tine, dar nu mai mult de 1 an de la primirea acestora;
• participarea la concursurile si campaniile organizate online de către IntercomFilm, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară derulării acestor programe şi dovedirii participării tale la aceste programe, conform Regulantelor comunicate pentru fiecare eveniment in parte;
• cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe Site şi interacţiunile utilizatorilor cu Site-ul, vom păstra datele privind interacţiunile tale cu Site-ul pe o perioadă de până la 3 ani.

IntercomFilm poate şterge datele tale personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.
Nu stocăm informaţii şi nu accesăm informaţia stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu acordul tău prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale solicitat în mod expres de către tine (de exemplu, pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de tine pe Site, astfel încât să utilizezi cu ușurință Site-ul la o accesare ulterioară).
Pentru utilizarea fişierelor cookie în privinţa cărora este necesar acordul tău prealabil, Site-ul îţi va cere acordul printr-un banner afişat pe Site la momentul accesării Site-ului. Acest banner conţine un link către prezenta Politică de protectie a datelor cu caracter perosnal şi îţi oferă opţiunea de a accepta fişierele cookie, precum şi opţiunea de a le refuza. Dacă ţi-ai dat acordul dar te răzgândeşti ulterior, poţi folosi setările aplicaţiei tale de navigare pe internet (browser-ul) pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fişierele cookie.
Dacă vrei să știi ce sunt cookie-urile accesează Politica de cookie-uri de pe Site-ul nostru.

SECURITATEA DATELOR
Un alt principiu foarte important privind protecției datelor este securitatea informațiilor și, prin urmare, este o cerință aplicabilă tuturor membrilor personalului IntercomFilm,
IntercomFilm se supune măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate impuse de lege şi de standardele industriei, pentru a-ţi proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. De asemenea, luăm măsuri pentru a ne asigura că folosim datele tale personale exact aşa cum este descris în prezenta Politică şi pentru a respecta alegerile pe care le faci în privinţa prelucrării datelor tale personale.

DIVULGAREA CĂTRE TERȚI
Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele tale. Pe baza consimțământului tău, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și/sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele tale personale către:
• Furnizori de servicii din următoarele domenii: marketing, servicii administrative .
• alți furnizori de servicii, toți avand semnate acorduri de păstrarea confidențialității informațiilor;
• Organizații sau companii care coordonează studii specifice și care sunt de acord să păstreze confidențialitatea informațiilor primite;
• Agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;
• Alte autorități și organisme, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legislative și/sau protejării intereselor noastre legitime;

Transmiterea datelor tale personale către destinatarii susmenționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță .

DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE
Persoanelor fizice li se acordă diverse drepturi prin legile privind protecția datelor. Aceste drepturi și acțiunile cheie pe care trebuie să le luăm atunci când acestea sunt exercitate sunt prezentate în continuare:
• Dreptul de a fi informat cu privire la modul și motivul utilizării datelor cu caracter personal;
• Dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le deține o entitate (inclusiv informațiile conținute în e-mailuri, mesaje instantanee, note etc.);
• Dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactități în datele lor personale;
• Dreptul de a ordona ștergerea datele personale (inclusiv ștergerea definitivă din sistemele Societății și din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing la care Societatea a permis accesul);
• Dreptul de a solicita IntercomFilm încetarea prelucrării datelor personale;
• Dreptul de a se opune utilizării datelor lor personale în scopuri de comercializare directă;
• Dreptul de a avea orice date personale care au fost furnizate IntercomFilm transferate către o altă parte (de exemplu, un alt furnizor) „într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automat”; și
• Dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generată de sistem fără o contribuție umană), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauză.

În cazul în care IntercomFilm primește o cerere de la o dumneavoastră in exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom răspunde cererii in termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate si cu condiția existentei unui motiv întemeiat care sa justifice imposibilitatea formulării unui răspuns in termenul de 30 de zile.

ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR
În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate sau altfel compromise sau dacă cineva face o plângere cu privire la modul în care IntercomFilm a gestionat datele personale, va raporta încălcarea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și să notifice fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. În plus, Societatea va face totul pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securității datelor.

ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITĂȚI
Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucrări adecvate a datelor personale revine oricărei persoane care lucrează pentru sau cu IntercomFilm și care are acces la datele personale prelucrate.

Informații de contact
Dacă aveți o întrebare privind exercitarea vreunui dintre drepturile dvs. menționate mai sus sau orice solicitare de adresare, trebuie să contactați IntercomFilm la următoarea adresă de e-mail: office@intercomfilm.ro

1. Politica de utilizare Cookie-uri
Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de INTERCOMFILM S.A., cu sediul în Strada Mihai Eminescu nr. 142, Etaj 7, Apartament 22, Sector 2, Cod postal 020083
Bucuresti, Romania (denumita in continuare INTERCOMFILM).

2. Ce sunt Cookie-urile?
Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

3. La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile INTERCOMFILM pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

4. Ce Cookie-uri folosim?
Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web).Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

5. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?
O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

Cookie-uri de performanta a site-ului
Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
Cookie-uri pentru geotargetting
Cookie-uri de inregistrare
Cookie-uri pentru publicitate
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

6. Contin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

7. Stergerea Cookie-urilor
In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

8. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor.
Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,functii de safe search).
Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

9. Securitate si probleme legate de confidentialitate
Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.
Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate.
Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.
Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.
Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelorpersonale de acces.
Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.
Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.
Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat.
Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.
Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/


Comunicat de presa


Copyright © 2012 - 2018 InterComFilm. Toate drepturile rezervate

Pagină web realizată de EyeProduct